Een paarse krokodil - de verklaring omtrent het gedrag (8 februari 2011)

Wist u dat je als ondernemer onnodige administratieve lasten kan melden? En van de prioriteiten van het huidige kabinet is namelijk het terugdringen van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers. In het Hoofdlijnenakkoord staat een reductiedoelstelling van 25%. Nou, dat heb ik gedaan. Met als resultaat: niet alleen ergerernis aan de onnodige administratie, maar ook ergernis over het bureaucratische antwoord. Echt een voorbeeld van een paarse krokodil. Ofwel in andere termen, burokratische kramp.

Mijn klacht op 9 augustus 2010

Via de website "antwoordvoorbedrijven.nl" kan ik op het Meldpunt regelgeving onnodige regels melden. Citaten:

Laat het ons weten via onderstaand formulier.  JA dat deed ik, met onderstaande tekst:

Probleembeschrijving: Lasten voor het invullen van aanvraagformulier "verklaring omtrent het gedrag" voor het ministerie van justitie. Naast de kosten (voor ons bedrijf 152,50) is het ook vrij veel werk. Ook moet een uittreksel KvK worden meegestuurd, minder dan 14 dagen oud. Iedereen kan dit toch aanvragen? En die verklaring moeten we telkens opnieuw aanvragen, want de verklaring is slechts beperkt geldig.

Toelichting: Teneinde een aanbieding te mogen doen voor werkzaamheden voor Rijkswaterstaat, moeten wij in het offerte stadium al een "verklaring omtrent het gedrag" meesturen. Niet alleen voor ons bedrijf (BV), maar ook voor de 4 holdings (pensioen) BV's, en de 4 natuurlijke personen die directeur zijn. Ik vind het ook vreemd dat wij voor een vertrouwde opdrachtgever (wij werken vaker voor Rijkswaterstaat) dit in moeten dienen. Zij kennen ons immers, en zij kunnen zelf een dossier over ons bijhouden indien zij dit nodig vinden. Verder kan men zich fundamenteel afvragen of een verklaring strikt nodig is in het kader van een adviesopdracht.

Mogelijke oplossingen:
    A. Geen verklaring vragen in het offerte stadium, maar pas bij opdrachtverlening
    B. Alleen een verklaring van de werk BV, niet van de holdings vragen. Justitie kan dat zelf koppelen lijkt mij, wie de holdings zijn is allemaal openbaar.
    C. Geen kosten in rekening brengen aangezien het hier een opdracht van een andere (rijks)overheid betreft.
    D. Helemaal geen verklaring vragen bij "bekende" bedrijven.
    E. Alleen verklaring te leveren bij verdenkingen. Justitie zou kunnen aangeven welke bedrijven daarvoor "in aanmerking" komen.

Ingestuurd dus. Korte tijd later belde iemand mij nog voor een nadere toelichting. Daarna werd het afwachten. Tot 7 februari. Kennelijk is er een wettelijke plicht om binnen 6 maanden te antwoorden, want ik wachtte 6 maanden min 2 dagen. Toen kreeg ik onderstaande tenenkrommende e-mail.

De evaluatie op 7 februari 2011

Geachte mevrouw ....,
Uw onderstaande melding met meldingsnummer ......is enige tijd geleden door Antwoord voor bedrijven afgehandeld.
Antwoord voor bedrijven zou graag willen weten hoe tevreden u bent over de afhandeling van uw melding omdat dit kan bijdragen aan het verbeteren van het meldpunt.
Ik zou het dan ook bijzonder waarderen als u deelneemt aan het tevredenheidonderzoek meldpunt. Het gaat maar om een zeer beperkt aantal vragen en kost u daarom hooguit 3 minuten aan tijd.
Door te klikken op de volgende link komt u bij het formulier: http://www.surveymonkey.com/..........
Ik wil u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking!
....... .......
Voorlichter Antwoord voor Bedrijven 

Daaronder stond het antwoord, dat ik nooit direct ontvangen heb dus.

Het antwoord van 29 december 2010

Mijn reactie erachter - natuurlijk in paars!

"Om te beginnen wil ik u danken voor uw melding en uw suggesties. Uit uw melding begrijp ik dat u het vreemd vindt dat u steeds weer een VOG rechtspersonen en VOG's natuurllijke personen moet meesturen, als u meedingt naar een opdracht van Rijkswaterstaat. U vindt dat zoiets pas zou moeten gelden bij de opdrachtverlening en dat bedrijven die bekend zijn bij Rijkswaterstaat helemaal geen VOG zouden hoeven meesturen. Ook vindt u het merkwaardig dat u steeds een uittreksel van het Handelsregister moet meesturen. ok, goed verwoord. VOG=Verklaring omtrent het gedrag

Rijkswaterstaat vraagt in de regel alleen een Verklaring Omtrent Gedrag van rechtspersonen die in aanmerking komen voor een opdracht.  DIT IS NIET WAAR

Deze VOG-rp (Ik weet niet wat -rp is) heeft inderdaad een bepaalde "houdbaarheidsdatum" en dient met enige regelmaat opnieuw te worden aangevraagd. JA ZO BLIJF JE ALS BEDRIJF BEZIG
Indien binnen deze termijn meermalen meegedongen wordt naar opdrachten van Rijkswaterstaat, dan is een gewaarmerkte kopie ook voldoende. HOE KOM IK AAN EEN GEWAARMERKTE KOPIE? BIJ DE NOTARIS OFZO

Ten behoeve van de aanvraag van een VOG wordt door Justitie ook gekeken naar natuurlijke personen en concernverhoudingen, dus van afzonderlijke verklaringen is voor zover bij RWS bekend, geen sprake. HET IS WEL DUIDELIJK DAT RIJKSWATERSTAAT NIET WEET HOE DIT WERKT, WANT JE MOET VAN ALLE PERSONEN EN CONCERNVERHOUDINGEN DE NAMEN EN ALLERLEI GEGEVENS INVULLEN OP APARTE FORMULIEREN

Of een verklaring noodzakelijk is bepaalt Rijkswaterstaat overigens niet zelf, maar vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen (Wet BIBOB) DIT IS NIET WAAR. WET BIBOB GEEFT WEL DE MOGELIJKHEID, MAAR NIET DE VERPLICHTING.

en de van toepassing zijnde beleidsregels. JA, DAT ZAL WEL, MAAR DIE REGELS MOET JE JUIST VERMINDEREN. DAAROM GING MIJN MELDING

Uit navraag is gebleken dat vooralsnog in n geval spoedshalve is afgeweken van deze lijn, waarbij de VOG-rp niet slechts aan de toekomstige opdrachtnemer is gevraagd, maar aan alle inschrijvers. HET ZOU WEL HEEL TOEVALLIG ZIJN ALS IK TE MAKEN HEB GEHAD MET ZO EEN SPOEDOPDRACHT. HET WAS GEEN SPOEDOPDRACHT DUS DIT IS OOK NIET WAAR

In reactie op uw suggesties kan worden opgemerkt dat:
A. RWS normaliter de VOG alleen vraagt bij opdrachtverlening; DIT IS NIET WAAR
B. RWS normaliter de VOG alleen verlangt van de inschrijvende rechtspersoon; JA DAT KAN, MAAR MIJN SUGGESTIE LEZENDE GING HET OVER JUSTITIE
C. de kosten voor het verkrijgen van de VOG ten opzichte van overige inschrijvingskosten relatief laag zijn, zeker indien meerdere malen op overheidsopdrachten wordt ingeschreven; DE KOSTEN ZIJN NIET LAAG, NAMELIJK 152,50, MAAR TEL DAAR DE UREN OOK NOG BIJ EN HET IS GEWOON DUUR. ZEKER VOOR HET MKB.
D. door af te gaan op de bekendheid van een bedrijf RWS niet voldoet aan haar wettelijke verplichtingen tot integriteitsbeoordeling; VERANDER DIE VERPLICHTING DAN!
E. Justitie omwille van de rechtsbescherming geen "verdenkingen" publiek zal maken. VIND DAAR DAN EEN OPLOSSING VOOR, MIJN BEDRIJF WIL WEL EEN KRUISJE ZETTEN DAT JUSTITIE VERDENKINGEN PUBLIEK MAG MAKEN, WANT ER ZIJN GEEN VERDENKINGEN

Ten aanzien van een uittreksel van het Handelsregister is het evenmin gebruikelijk dat Rijkswaterstaat daarom vraagt. NIET GEBRUIKELIJK. DAT IS PAARSE KROKODIL TEN TOP! VERANDER DAN JE GEBRUIKEN, NEEM EEN ABONNEMENT OP DE KAMER VAN KOOPHANDEL. DAN VERDIENEN DIE OOK NOG WAT

Bovendien is Rijkswaterstaat voorstander van de toepassing van TenderNed, waarmee in de nabije toekomst de inschrijvingsinspanningen nog verder kunnen worden beperkt." EERST ZIEN DAN GELOVEN!